Neidio i'r cynnwys Neidio i'r llywio

Gwefan Paru Swyddi Ar-lein - Telerau ac Amodau ar gyfer Cyflogwyr

1. Gwybodaeth


1.1 Rheolir y Safle hwn gan Monster Worldwide Cyf ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

1.2 Mae diben y Safle hwn a'r gwasanaeth yn cynnwys bod yn lleoliad hunanwasanaeth ar gyfer Cyflogwyr a Cheiswyr Gwaith.

1.3 Mae’r Safle hwn yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd swydd yn unig ac nid yw’n cyflwyno neu’n cyflenwi ceiswyr gwaith i’r rhai sy’n recriwtio ac i’r gwrthwyneb.

1.4 Yn y ddogfen hon, mae "Ein", a "Ni" yn golygu'r Adran Gwaith a Phensiynau o Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA ac mae “Chi,” “Eich” yn golygu chi.

1.5 Mae "Cyflogwr" yn golygu naill ai unigolyn, cwmni neu sefydliad sy'n cyflogi Ceiswyr Gwaith yn uniongyrchol ac yn defnyddio'r Safle hwn i hysbysebu am y swyddi hynny lle maent yn cyflogi ceiswyr gwaith yn uniongyrchol.

1.6 Mae "Ceisiwr Gwaith/Ceiswyr Gwaith" yn golygu person sy'n defnyddio'r Safle hwn i chwilio am, cael gwybodaeth am ac yna gwneud cais am gyfleoedd gwaith a hysbysebwyd ar y Safle.

1.7 Mae "Safle" yn golygu'r wefan Paru Swyddi Ar-lein hon.

1.8 Os Hoffech gysylltu â ni am unrhyw reswm, gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio ‘cysylltu â ni’.

1.9 Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn gyfystyr â chytundeb rhwymol rhyngoch Chi a Ni ac yn cael eu derbyn gan a bernir gennych Chi bob tro rydych yn eu defnyddio neu’n cael mynediad i’r Safle. Os nad ydych yn derbyn y Telerau a'r Amodau a nodir yma, dylech roi'r gorau i ddefnyddio neu geisio defnyddio'r Safle ar unwaith.

1.10 Mae "Cynnwys Defnyddwyr" yn golygu’r holl wybodaeth, data, testun, meddalwedd, ffotograffau, negeseuon neu ddeunyddiau eraill a gyflwynwyd, postiwyd neu arddangoswyd gennych Chi a defnyddwyr eraill y Safle hwn.

2. Eich rhwymedigaethau


2.1 Mae’n rhaid i chi fod yn Gyflogwr i ddefnyddio’r Safle hwn yn unol â’r Termau ac Amodau hyn.

2.2 Wrth ddefnyddio'r gwasanaeth hwn Gallwch gael mynediad i wasanaethau ar-lein eraill neu ddilyn dolenni iddynt. Gallai'r gwasanaethau eraill hyn gael eu darparu gan adrannau eraill o'r llywodraeth, asiantaethau neu awdurdodau. Gallai pob un o'r gwasanaethau hyn gael ei Delerau ac Amodau neu drwyddedau ei hun sydd ond yn berthnasol i'r gwasanaeth hwnnw a'r bobl sy'n ei ddefnyddio. Os byddwch yn defnyddio unrhyw wasanaeth Dylech sicrhau Eich bod wedi darllen yr holl delerau ac amodau ar gyfer y gwasanaeth hwnnw.

2.3 Rhaid i chi gymryd gofal rhesymol i atal unrhyw heintiau meddalwedd, yn cynnwys firysau cyfrifiadurol, rhag lledaenu wrth ddefnyddio'r Safle hwn.

2.4 Rydych yn cytuno i beidio â:

2.4.1 defnyddio'r Safle hwn oni bai Eich bod yn 16 oed neu drosodd. Os ydych o dan 18 oed mae'n rhaid i Chi gael eich goruchwylio gan riant, gwarcheidwad cyfreithiol, neu oedolyn cyfrifol arall;

2.4.2 anfon, hysbysu, dosbarthu, storio neu ddinistrio gwybodaeth i'r Safle neu arni, sy'n torri Ein Polisi Preifatrwydd neu heb ganiatâd ymlaen llawn gennym Ni, neu gan yr unigolyn y mae'r wybodaeth amdano, neu sy'n torri unrhyw un o gyfreithiau Cymru a Lloegr neu’r Alban;

2.4.3 cymryd unrhyw gamau sy'n rhoi baich afresymol neu ormodol ar seilwaith y Safle;

2.4.4 ceisio gwybodaeth gan unrhyw berson o dan 16 oed;

2.4.5 defnyddio unrhyw ddyfais i lywio neu chwilio’r Safle heblaw am yr adnoddau sydd ar gael ar y Safle, sydd ar gael yn gyffredinol i drydydd partïon sy'n pori'r we, neu unrhyw adnoddau eraill a gymeradwyir gennym Ni;

2.4.6 defnyddio unrhyw ddulliau cloddio data, robotiaid neu ddulliau casglu neu dynnu data tebyg;

2.4.7 torri neu geisio torri diogelwch y Safle drwy unrhyw gyfrwng yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i geisio treiddio, sganio neu brofi gwendidau system neu rwydwaith neu dorri mesurau diogelwch neu awdurdodi heb gael yr awdurdod priodol;

2.4.8 ffugio unrhyw wybodaeth pennawd pecyn TCP/IP neu unrhyw ran o'r wybodaeth pennawd mewn unrhyw neges e-bost neu ohebiaeth grŵp newyddion;

2.4.9 gwrthsaernïo neu ddatgrynhoi unrhyw rannau o'r Safle;

2.4.10 casglu, copïo neu ddyblygu mewn unrhyw fodd unrhyw gynnwys neu wybodaeth sydd ar gael o unrhyw safle, yn cynnwys swyddi nad ydynt ar gael bellach, oni chaiff ei ganiatáu gan y Telerau ac Amodau hyn;

2.4.11 fframio neu gysylltu ag unrhyw wybodaeth cynnwys sydd ar gael o'r Safle, onis caniateir yn y Telerau ac Amodau hyn;

2.4.12 hysbysu unrhyw gynnwys neu ddeunydd neu wybodaeth sy'n hyrwyddo neu'n cymeradwyo gwybodaeth ffug neu gamarweiniol neu weithgareddau anghyfreithlon, neu sy'n cymeradwyo neu'n rhoi gwybodaeth gyfarwyddol am weithgareddau anghyfreithlon neu weithgareddau eraill nas caniateir yn y Telerau ac Amodau hyn;

2.4.13 rhannu Eich manylion mewngofnodi i'r Safle gydag unrhyw un arall;

2.4.14 cyrchu data nad yw wedi'i fwriadu ar Eich cyfer Chi, neu fewngofnodi ar wasanaethydd neu gyfrif nad oes Gennych ganiatâd i'w gyrchu;

2.4.15 hysbysu neu gyflwyno ar y Safle unrhyw wybodaeth anghyflawn, ffug neu anghywir amdanoch chi neu Eich busnes neu wybodaeth nad yw'n eiddo i Chi neu wneud neu ddefnyddio manylion adnabod neu gyfrifon ffug wrth ddefnyddio unrhyw ran o'r gwasanaeth;

2.4.16 hysbysu cynnwys sy'n cynnwys tudalennau y mae angen cyfrinair i'w cyrchu neu dudalennau cyfyngedig, neu dudalennau neu ddelweddau cudd;

2.4.17 dileu neu addasu unrhyw gynnwys neu wybodaeth a hysbysir gan unrhyw unigolyn neu fusnes arall;

2.4.18 aflonyddu ar unrhyw grŵp, cwmni neu unigolyn, neu annog neu hyrwyddo aflonyddwch o'r fath;

2.4.19 anfon post neu e-bost nas dymunir, gwneud galwadau ffôn nas dymunir neu anfon negeseuon drwy unrhyw gyfrwng nas dymunir sy'n hyrwyddo a/neu'n hysbysebu cynnyrch neu wasanaethau i unrhyw unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu gysylltu ag unrhyw unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth sydd wedi gofyn i Chi beidio â chysylltu ag hwy;

2.4.20 ceisio difrodi Ein caledwedd neu feddalwedd sy’n berchen i Ni neu unrhyw bobl eraill sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu ymyrryd â gwasanaeth a ddarperir i unrhyw unigolyn arall sy'n defnyddio'r Safle neu rwydwaith, yn cynnwys anfon firws neu feddalwedd arall sy'n debygol o amlygu gwendidau neu greu difrod i'r Safle, gorlwytho, "llifo", "sbamio", "anfon sypiau mawr o e-byst" neu "chwalu" neu geisio osgoi swyddogaeth a gynlluniwyd i ddiogelu preifatrwydd a diogelwch unrhyw ddefnyddiwr o'r Safle hwn (heb fod yn gyfyngedig i'r rhain);

2.4.21 hyrwyddo neu gymeradwyo gwaith unigolyn arall y ceir hawlfraint arno sy'n anghyfreithlon neu gopïo gwaith unigolyn arall y ceir hawlfraint arno heb ganiatâd, drwy ddarparu neu roi mynediad neu ddolenni at raglenni cyfrifiadurol ysbeiliedig, gan ddarparu gwybodaeth i osgoi dyfeisiau lle caiff hawlfraint ei warchod a osodwyd adeg ei weithgynhyrchu neu ddarparu cerddoriaeth ysbeiliedig neu gyfryngau eraill neu ddolenni i gerddoriaeth ysbeiliedig neu ffeiliau cyfryngau eraill;

2.4.22 defnyddio'r Safle hwn at unrhyw ddibenion anghyfreithlon eraill;

2.4.23 cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â'r Safle hwn os ydych wedi cael cais gennym Ni i roi gorau i'r camau hynny;

2.4.24 ceisio newid neu ychwanegu at gynnwys y Safle oni fyddwn Ni wedi rhoi caniatâd penodol i Chi wneud hynny.

2.5 Mae’r Safle yn galluogi i swyddi a berfformir y tu allan i’r Deyrnas Unedig (sef Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon)(“DU”). Yn unol â hynny:

2.5.1 Os ydych yn hysbysebu swydd y tu allan i’r DU, mae’n rhaid i’r swydd gwrdd â’r holl ddeddfwriaethau sy’n berthnasol i’r wlad lle y lleolir y swydd, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i gyfraith gyflogaeth, unrhyw isafswm cyflog cenedlaethol neu gyflog cyfunol gytundebau, diogelu data a chyfreithiau eiddo deallusol

2.5.2 Mae’n rhaid i chi hysbysu ymgeiswyr sy'n gwneud cais am swyddi y tu allan i'r DU gael eu hysbysu Gennych y bydd y wlad lle mae'r gyflogaeth wedi’i lleoli yn feddu ar ei chyfraith cyflogaeth ei hunain ac yn unol â hynny, gall yr ymgeisydd (yn y mwyafrif o amgylchiadau) ddim cael eu diogelu gan gyfraith gyflogaeth y DU. Yn unol â hynny, dylech roi gwybod i'r ymgeisydd am hyn;

2.5.3 Mae darpariaethau cymalau 2.5.1. a 2.5.2 yn gymwys o ran swyddi sy'n cael eu rhoi yn Nibyniaeth y Goron o Ynys Manaw a Beilïaeth Guernsey a Jersey ("Dibyniaeth y Goron");

2.5.4 Dylech sicrhau bod ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu darparu gyda thrwyddedau gwaith cywir/fisa cyn dechrau cyflogaeth

2.5.5 Ni ddylech hysbysebu swyddi lle mae'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad "FCO" yn cynghori na ddylid teithio

2.5.6 Byddwch yn cymryd mesurau corfforol, technegol a gweinyddol priodol i ddiogelu’r data rydych wedi’i gael o golli, camddefnyddio, mynediad heb awdurdod, datgelu, addasu neu ddinistrio.

2.6. Cynnwys Hysbysiadau Swyddi


2.6.1 Wrth ddefnyddio'r Safle hwn a hysbysebu swyddi rydych yn cytuno i:

2.6.1.1 rhoi disgrifiad swydd llawn, clir a chywir, sy'n gwbl ddealladwy i Geiswyr Gwaith, o swydd neu gyfle gwaith gwirioneddol;

2.6.1.2 dim ond hysbysebu swyddi yn y Gymraeg a’r Saesneg.

2.6.1.3 rhoi cyfradd gyflog sy'n gyfwerth â'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol, neu'n uwch, ac yn dibynnu ar oedran yr ymgeisydd llwyddiannus, cyfradd gyflog sy’n gyfwerth neu uwch na’r Cyflog Byw Cenedlaethol (pan deddfu ac fel y'i diwygir o bryd i'w gilydd), oni fydd eithriad cyfreithlon yn gymwys

2.6.1.4 datgan yn glir ble mae'r swydd wag yn cynnig contract oriau sero;

2.6.1.5 ni ddylech gamarwain ceiswyr gwaith pan fyddwch yn sôn am gyfraddau cyflog neu gyflog swydd.

2.6.1.6 Os lleolir swydd y tu allan i'r DU (gan gynnwys lleoliad y Nibyniaeth y Goron fel y nodir yng nghymal 2.4.3 uchod) dylech ddatgan y symiau cyflog a phatrwm gweithio a sicrhau eu bod yn cwrdd â'r holl gyfreithiau perthnasol yn y wlad gynnal yn unol â chymalau 2.5.1 a 2.5.2;

2.6.1.7 cadw at holl ddeddfwriaeth berthnasol y DU, ac mae'n rhaid i'r holl drwyddedau gofynnol fod yn eu lle;

2.6.1.8 cadw at ofynion adrannau llywodraeth y DU, er enghraifft CThEM, BEIS, y Swyddfa Gartref, HSE. Nid yw’r rhestr hon o’r adrannau’n gynhwysfawr;

2.6.1.9 sicrhau bod yr holl hysbysebion ar gael i Geiswyr Gwaith ar sail agored a theg;

2.6.1.10 ond hysbysebu a pharhau i reoli swyddi gwag gyda chaniatâd perchennog y swydd wag a pheidio â dyblygu swydd sydd eisoes wedi’i postio ar y Safle.

2.6.1.11 nodi'n glir unrhyw a'r holl gostau a allai gael eu codi fel rhan o'r broses o wneud cais a rhaid i unrhyw a phob cost parhaus gael eu nodi'n glir yn y swydd ddisgrifiad;

2.6.1.12 hysbysebu swydd dim ond lle mae swydd wag yn bodoli ac nid, er enghraifft, at ddibenion creu cronfa ddata o ymgeiswyr posibl;

2.6.1.13 sicrhau bod yr holl swydd ddisgrifiadau prentisiaeth yn cynnwys y gair 'Prentisiaeth' o fewn teitl y swydd, ac maent yn cynnwys y cymhwyster y bydd y prentis yn gweithio tuag at, hyd y brentisiaeth ac enw'r Cyflogwr.

2.7 Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r canlynol mewn hysbyseb swydd:

2.7.1 rhifau ffôn cyfradd premiwm;

2.7.2 rhifau ffôn sy'n creu incwm (rhifau sy'n dechrau â 070 a 09);

2.7.3 rhifau ffôn 0871, 0872, 0873 lle mae hyd yr alwad yn fwy na 5 munud;

2.7.4 deunydd neu ddolenni i ddeunydd sy'n cymryd mantais o bobl mewn modd rhywiol, treisgar neu fodd arall;

2.7.5 ceisiadau i geiswyr gwaith ddefnyddio eu cyfrif(on) rhestrau arwerthiant personol.

2.8 Rydych yn cytuno i beidio â hysbysebu'r mathau canlynol o swyddi ar y Safle hon:

2.8.1 swyddi ar gyfer gwasanaethau rhywiol neu swyddi sy'n chwilio am gyflogeion ar gyfer swyddi o natur rywiol. Dylai unrhyw swyddi o fewn y diwydiant adloniant i oedolion ond bod at ddibenion a) gwerthu, gweithgynhyrchu a dosbarthu cynhyrchion adloniant i oedolion b) staff cynorthwyol e.e. glanhawyr a staff bar ac c) rhaid i swyddi ddangos gofynion oedran o 18 neu drosodd. Ni dderbynnir unrhyw swyddi eraill yn y diwydiant adloniant i oedolion;

2.8.2 cyfleoedd comisiwn yn unig, oni bai bod yr hysbyseb yn datgan yn glir fod y gwaith sydd ar gael yn talu comisiwn yn unig ac yn amlwg yn disgrifio'r cynnyrch neu'r gwasanaeth y byddai'r Ceisiwr Gwaith yn ei werthu ac yn cadarnhau y gall y swydd wag gyflawni cyflog sy'n cyfateb neu sydd yn fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a/neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol (pan deddfu) ac fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd.

2.8.3 cyfleoedd comisiwn hunangyflogedig yn unig neu gyfleoedd "piecework" oni bai bod y swydd ddisgrifiad yn cydymffurfio â Gofynion CThEM ac mae rhaid i unrhyw gyfle datgan yn glir y cynnyrch/gwasanaethau sy'n berthnasol i'r swydd wag, disgwyliadau ychwanegol, gan gynnwys lle mae gofyniad i recriwtio aelodau; unrhyw gostau ymlaen llaw neu gyfnodol a allai gael eu wynebu gan y Ceisiwr Gwaith; ffioedd gweinyddu asiantaeth ar gyfer talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol hunangyflogedig (lle y bo'n berthnasol); y gall incwm sy'n cyfateb neu sydd yn fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (NMW) gael ei gyflawni ac, yn dibynnu ar oedran yr ymgeisydd llwyddiannus, cyfradd gyflog sy’n cyfateb neu’n fwy na’r Cyflog Byw Cenedlaethol (pan deddfu) ac fel y'i diwygir o bryd i'w gilydd.

2.8.4 cyfleoedd codi arian heb ganiatâd penodol yr elusen dan sylw;

2.8.5 swyddi a fwriedir yn benodol i gyflenwi ar gyfer gweithwyr sy'n rhan o anghydfod undeb llafur swyddogol;

2.8.6 swyddi sy'n cynnig lwfansau neu dreuliau yn unig ar gyfer cyfleoedd gwirfoddol, cymunedol neu faethu. Gallant, fodd bynnag, gael eu hysbysebu fel cyfleoedd lleol drwy'r Ganolfan Byd Gwaith.

2.8.7 swyddi sy'n cynnwys cyfnod prawf heb dâl;

2.8.8 swyddi sy’n gofyn am ddinasyddiaeth o unrhyw wlad penodol neu breswyl cyfreithlon barhaol mewn gwlad fel amod o gyflogaeth, oni bai bod ei angen fel arall er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith, rheoliadau, neu gytundeb llywodraeth;

2.8.9 swyddi sy’n cynnwys unrhyw ofyniad neu faen prawf sgrinio mewn cysylltiad â hysbysiad swydd lle nad yw gofyniad neu faen prawf o’r fath yn ofyniad gwirioneddol a chyfreithiol o’r hysbysiad swydd.

2.9 Rheoli Swyddi Gwag


2.9.1 Rydych yn cytuno i:

2.9.1.1 cau'r swydd wag yn brydlon, a beth bynnag pan na fydd bellach ar gael ar gyfer ceisiadau neu ei bod wedi'u llenwi;

2.9.1.2 cymryd yr holl camau i osgoi dyblygiad o’r un hysbysiad swydd, er enghraifft drwy swmp lwytho a pheidio hysbysebu mwy o swyddi gwag nag sydd o swyddi sydd ar gael;

2.9.1.3 sicrhau bod unrhyw hypergysylltiadau/delweddau actif/delweddau gyda gwybodaeth ond yn arwain yn uniongyrchol at y swydd wag sy'n cael ei hysbysebu;

2.9.1.4 dim ond cysylltu â Cheiswyr Gwaith am swydd y maent wedi nodi eu bod yn fodlon i chi gysylltu â nhw. Rydych yn cytuno ond i gysylltu â hwy yn y dull a nodwyd ganddynt. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio manylion ceisiwr gwaith am unrhyw bwrpas arall oni bai bod hynny yn cael ei gytuno iddo yn uniongyrchiol gan y Ceisiwr Gwaith;

2.9.1.5 dim ond casglu gwybodaeth bersonol gan Geiswyr Gwaith lle ceir rheswm dilys dros wneud hynny. Rhaid peidio â gofyn am y wybodaeth ganlynol hyd nes y bydd cynnig swydd ffurfiol wedi’i wneud a'i dderbyn a) Rhif Yswiriant Gwladol, b) manylion Pasbort; c) manylion Cyfrif Banc;

2.9.1.6 dim ond gofyn i Geisiwr Gwaith am ddogfennaeth sy’n dangos eu hawl i weithio yn y DU, fel y nodir yng nghanllaw y Swyddfa Gartref 'An employer’s guide to acceptable right to work documents'. Nid yw hyn yn cynnwys trwydded yrru neu fanylion gyfrif banc.

3. Eich hawliau


3.1 Mae'r Safle hwn yn cael ei diogelu gan hawliau eiddo deallusol ac mae'r cymal hwn yn nodi'r hawliau eiddo deallusol sydd Gennym yn y Safle ac i ba raddau y gall y rhain gael eu hailddefnyddio Gennych Chi. Nodwedd hanfodol o'r Safle hwn yw bod cyfleoedd cyflogaeth byw yn cael eu hysbysebu ar y Safle gan neu ar ran Cyflogwyr ac mae Ceiswyr Gwaith yn llwytho eu CVs. O ganlyniad, gan nad Ydym wedi creu holl nodweddion y Safle hwn nid Ydym yn berchen ar yr holl hawliau eiddo deallusol o bob agwedd o'r Safle.

3.2 Mae cyflwynydd y Cynnwys Defnyddiwr yn cadw’r holl hawliau eiddo deallusol ynddo ac yn gyfrifol am warchod yr hawliau hynny.

3.3 Yn amodol ar gymal 3.4, nid Ydym yn hawlio unrhyw berchnogaeth neu reolaeth dros unrhyw Gynnwys Defnyddiwr.

3.4 Rydym yn cadw'r hawl i wrthod derbyn, hysbysebu, arddangos neu drosglwyddo unrhyw Gynnwys Defnyddiwr.

3.5 Mae'r holl ddeunydd ar y Safle hwn ac eithrio Cynnwys Defnyddiwr yn eiddo i Ni ac o ganlyniad mae'r hawlfraint a'r holl hawliau eiddo deallusol eraill (gan gynnwys yr holl hawliau cronfa ddata, nodau masnach, testun, graffeg, cod a dolenni) yn perthyn i Ni ac maent yn destun i ddiogelwch Hawlfraint y Goron a gellir eu hailddefnyddio yn amodol ar delerau y Drwydded Llywodraeth Agored.

4. Ein rhwymedigaethau


4.1 Yn ddarostyngedig i'r darpariaethau canlynol yng nghymal 4.2, byddwn yn gwneud Ein gorau i sicrhau bod cynnwys y Safle hwn yn gywir ac yn gyfredol. Os ydym wedi colli unrhyw wybodaeth neu os caiff unrhyw gamgymeriadau eu nodi, byddwn Ni'n cywiro hyn cyn gynted â phosibl.

4.2 Ni allwn warantu y bydd data neu wybodaeth ar gael nac yn gywir yn yr achosion canlynol:

4.2.1 ar unrhyw wefan y ceir dolen iddi ac nid ydym Ni yn gyfrifol am y canlyniadau pan Fyddwch yn defnyddio'r wybodaeth neu'r gwasanaethau ar wefannau y ceir dolenni iddynt;

4.2.2 bod y dolenni i unrhyw wefannau y ceir dolenni iddynt yn gweithio bob amser;

4.2.3 unrhyw wasanaeth penodol a ddarperir gennym Ni neu gan adran arall o'r llywodraeth, asiantaeth neu awdurdod.

4.3 Nid yw dolen i wefan arall yn golygu ein bod Ni wedi gwirio'r wybodaeth a roddwyd nac ein bod Ni yn cymeradwyo neu'n cefnogi unrhyw gynnych masnachol neu fusnes ar y safle honno. Mae'n rhaid i chi benderfynu a yw'r wybodaeth neu'r gwasanaeth ar y wefan honno yn addas ar gyfer Eich anghenion. Os nad yw gwefan wedi'i chysylltu ag un Ni nid yw hyn yn golygu Ein bod yn meddwl bod y wybodaeth arni yn ddefnyddiol neu'n gywir.

4.4 Er budd yr holl bobl sy'n defnyddio'r Safle byddwn yn cydweithredu ag ymchwiliadau unrhyw asiantaeth gorfodi cyfraith neu awdurdod perthnasol pan fyddant yn ymchwilio i weithgarwch troseddol a amheuir neu achos a amheuir o ymyrryd â systemau neu rwydweithiau cyfrifiadurol.

4.5 Ni fyddwn Ni, ein cyflenwyr Ni a'n cyflogeion Ni yn talu iawndal am unrhyw golled y Gallech fynd iddi oherwydd:

4.5.1 unrhyw fethiant gennym Ni i gydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn, pan fydd oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth resymol;

4.5.2 bod y Safle hwn yn dirwyn i ben;

4.5.3 Eich bod wedi defnyddio, neu ddibynnu ar gywirdeb, y wybodaeth ar Ein gwasanaeth; neu

4.5.4 ymyrraeth â'ch system gyfrifiadurol neu ddifrod neu golli data a achosir drwy ddefnyddio'r Safle hwn neu o ganlyniad i'w defnyddio. Eich cyfrifoldeb Chi yw sicrhau bod mesurau diogelwch digonol ar Eich cyfrifiadur rhag firysau, codau maleisus a bygythiadau tebyg.

4.6 Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddeunydd a gaiff ei osod neu ei drosglwyddo ar y Safle hwn sy'n anghyfreithlon, yn ddifenwol, yn anweddus, yn dramgwyddus neu'n athrodus, neu unrhyw ddeunydd sy'n gyfystyr ag ymddygiad sy'n torri'r gyfraith mewn unrhyw ffordd, yn annog ymddygiad o'r fath neu sy'n debygol o wneud hynny.

4.7 Ni chawn Ein rhwymo'n gytundebol gan unrhyw gam gweithredu neu ddatganiad gennych Chi.

4.8 Os byddwch yn gwneud cwyn byddwn Ni'n dilyn Ein gweithdrefnau cwyno safonol mewn perthynas â hysbysebu swyddi.

5. Ein hawliau


5.1 Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r Telerau a'r Amodau hyn ar unrhyw adeg drwy bostio fersiwn wedi'i ddiweddaru ar y Safle. Eich cyfrifoldeb chi yw cadw i fyny â newidiadau yn y Telerau ac Amodau drwy ymweld â'r Safle yn rheolaidd gan y bydd yn cael eich rhwymo gan y Telerau a'r Amodau diweddaraf.

5.2 Gallwn ddirwyn y Safle i ben unrhyw bryd heb rybudd.

5.3 Os byddwn yn ystyried eich bod wedi torri cymal 2.1, efallai y byddwn yn terfynnu Eich mynediad i’r Safle heb unrhyw rybudd a:

5.3.1 ddileu Eich manylion o'r Safle; a

5.3.2 Eich rhwystro rhag defnyddio'r Safle ar unwaith.

5.4 Er gwaethaf gymal 5.3, os ydych yn torri unrhyw gymalau eraill a nodir yma Gallwn:

5.4. 1 golygu’r wybodaeth rydych wedi ei gyhoeddi ar y Safle a'i ddiwygio i wneud y cynnwys cyhoeddedig i gydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn; neu

5.4.2 terfynu'r cytundeb hwn heb rybudd a:

5.4.2.1 dileu Eich manylion oddi ar y Safle; a

5.4.2.2 atal Chi rhag defnyddio'r Safle ar unwaith;

5.4.2.3 golygu eich manylion a gedwir ar y Safle

5.5 Chi sy'n gyfrifol am eich hysbysiad a'r gwaith o reoli eich cyfrif. Os gofynnir i Ni dalu iawndal am Ein bod wedi hysbysebu eich hysbysiad neu oherwydd y modd rydych wedi rheoli Eich cyfrif ar y Safle rydych yn cytuno i ad-dalu'r iawndal hwn i Ni.

5.6 Gallwn gyfyngu ar faint o wybodaeth (yn cynnwys cyrchu CVs) y Gallwch ei chyrchu mewn unrhyw gyfnod penodol.

5.7 Pan fydd eich cyfrif wedi cau gellir nodi bod yr holl wybodaeth ynddo, yn cynnwys CVs wedi'u harbed, cysylltiadau rhwydwaith a rhestrau e-bost wedi'u dileu gennym Ni a'u tynnu oddi ar Ein cronfeydd data. Gall gwybodaeth barhau i fod ar gael am beth amser oherwydd oedi wrth brosesu'r weithred o gau'r cyfrif.

5.8 Rydym yn cadw'r hawl i wrthod swyddi gwag ac i dynnu mynediad a defnydd o'r Safle i sefydliadau ac unigolion a all (yn ein barn Ni) niweidio integriti a/neu ganfyddiad a statws cyhoeddus Ni neu'r Safle. Fel enghraifft gallai hyn gynnwys swyddi sy'n cael eu hysbysebu ar y Safle yn benodol i danseilio Ein polisïau neu i niweidio Ein henw da.

5.9 Os na fyddwn Ni yn arddel unrhyw hawliau sydd ar gael i Ni o dan y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw achlysur unigol, nid yw hyn yn golygu na fyddwn Ni'n arddel yr hawliau hynny yn y dyfodol.

5.10 Os digwydd bod trosedd yn cymryd lle byddwn yn adrodd unrhyw drosedd o'r fath i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy ddatgelu pwy ydych iddynt hwy.

6. Diogelu data


6.1 Gellir trosglwyddo'r wybodaeth a roddwch i Ni i ddarparwyr gwasanaethau perthnasol, yn cynnwys adrannau'r llywodraeth, asiantaethau neu awdurdodau, er enghraifft er mwyn ymateb i unrhyw ymholiad a wnaed Gennych i Ni neu i brosesu unrhyw gais y Gallech fod wedi'i wneud. Caiff eich gwybodaeth ei rheoli yn unol â'r gyfraith, yn cynnwys Deddf Diogelu Data 1998. Am ragor o wybodaeth darllenwch Ein Polisi Preifatrwydd.

6.2 Byddwn yn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel, ond ni allwn warantu y bydd unrhyw wybodaeth a anfonwch atom yn hollol ddiogel. Mae hyn yn golygu mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw wybodaeth a anfonir atom Ni. Ni fyddwn yn talu unrhyw iawndal i chi am unrhyw golled sy'n deillio o'r ffaith bod rhywun yn defnyddio'r gwasanaeth heb ganiatâd neu'n newid y wybodaeth ar y Safle, heblaw pan mai Ein cyflogeion neu asiantau Ni sydd ar fai.

7. Cynnwys defnyddiwr


7.1 Mae Cynnwys Defnyddiwr yn gyfrifoldeb llwyr i'r unigolyn sy'n creu'r Cynnwys Defnyddiwr yn wreiddiol. Yr unigolyn sy'n cyflwyno Cynnwys Defnyddiwr sy'n cadw holl batentau, nodau masnach a hawlfreintiau'r Cynnwys Defnyddiwr a gyflwynir ganddo ac ef sy'n gyfrifol am ddiogelu'r hawliau hynny. Fodd bynnag, rydych yn cytuno i beidio â thorri patentau, nodau masnach a hawlfreintiau defnyddwyr eraill y Safle, a byddech yn torri'r Telerau ac Amodau hyn drwy dorri'r hawliau hynny.

7.2 Os byddwch yn cyflwyno Cynnwys Defnyddiwr ar y Safle hwn byddwch yn rhoi trwydded fyd-eang, anghyfyngedig, heb freindal i Ni er mwyn atgynhyrchu, addasu, dosbarthu a chyhoeddi'r Cynnwys Defnyddiwr drwy'r Safle hwn.

7.3 Nid ydym yn hawlio perchenogaeth na rheolaeth dros unrhyw Gynnwys Defnyddiwr. Nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i wirio cynnwys Cynnwys Defnyddiwr, oni chawn gŵyn mewn perthynas â Chynnwys Defnyddiwr penodol.

7.4 Rydym yn cadw'r hawl i wrthod derbyn, hysbysebu, arddangos neu drosglwyddo unrhyw Gynnwys Defnyddiwr yn ôl Ein dewis.

7.5 Nid ydym yn gwarantu bod unrhyw Gynnwys Defnyddiwr neu unrhyw wybodaeth arall a ddarperir gan ddefnyddwyr eraill y Safle hwn yn wir, yn gywir nac yn ddibynadwy. Nid ydym yn cymeradwyo unrhyw safbwyntiau a wneir gan bobl sy'n defnyddio'r Safle hwn. Os ydych yn dibynnu ar unrhyw wybodaeth a osodir gan bobl eraill sy'n defnyddio'r Safle hwn, eich cyfrifoldeb chi fydd hynny.

8. Cyffredinol


8.1 Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu, fodd bynnag, mae'n rhaid i Chi gymryd eich rhagofalon Eich hun i sicrhau nad yw'r broses y byddwch yn ei defnyddio i ddefnyddio'r Safle hwn yn Eich gwneud yn agored i'r perygl o firysau, cod cyfrifiadurol maleisus neu fathau eraill o ymyrraeth a allai ddifrodi eich system gyfrifiadurol chi.

8.2 Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu Eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra byddwch yn defnyddio deunydd sy'n deillio o'r Safle hwn.

8.3 Mae'r Safle hwn a'r defnydd ohoni yn ddarostyngedig i Gyfraith Lloegr. Bydd gan Lysoedd Lloegr awdurdod unigryw dros unrhyw anghydfod sy'n gysylltiedig â defnyddio'r gwasanaeth hwn neu sy'n deillio ohono.

8.4 Os byddwch yn defnyddio gwybodaeth neu wasanaethau a ddarperir ar y Safle o'r tu allan i'r DU rydych yn gwneud hyn ar Eich menter Eich hun a Chi sy'n gyfrifol am wirio cyfreithiau lleol a pheidio â gwneud dim i'w torri.

8.5 Os bydd unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn yn annilys,di-rym, neu am unrhyw reswm na ellir eu gorfodi, bydd y term neu'r amod yn cael ei ystyried yn wahanadwy ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw delerau ac amodau sy'n weddill.